YOU RE IN MY MIND Bicaluplex

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové selélélélélélélélélélélédélélédédélélédédémém.

Bicaluplex 50 mg jsou bílé až tesěř bílé bikonvexní potahované tablety, s vyraženým "93" na jedné straně a "220" na druhé straně.

Podávání: Bicaluplex se vyrábí ve trained tablet o síle 50 to 150 miligramů. Měl by být užíván striktně dle doporučení předepisujícího urologa, přičemž běžná denní dávka pro dospélého muže je 50-150 miligramů denně.

Využití: Bicaluplex podává pacientům, kteří léčí s rakovinou prostaty. Prepara t lze podávat samostatně, nebo v kombinaci s dalšími možnostmi léčby včetně surgické kastrace.

Principle: Bicalutamid I antiandrogen, váže na receptory pro androgeny (mužské pohlavní hormony) a blokuje jejich efekt. To má velký význam u rakoviny prostaty, kde mužské pohlavni hormony zrychlují množení nádorových buněk. Antiandrogeny blokují právě tento účinek.

Waqt il-laqgħa tiegħu f 'Settembru ta' l- 2007, il- CHMP, f> Bicaluplex u ismijiet assoċjati, li-objezzjonijiet imqajma mill- Ġermanja ma għandhomx jimpedixxu l - għoti tajonitjazzg Atjazzg Atjazzg At Aazzoni u li s- Sommarju tal - Karatteristiċi tal- Prodott, it- tikketta ul - fuljett ta 'tagħrif ta' l- Istat Membru ta 'Referenza għandhom jiġu emendati.

Společnost Ingers Industrials Solutions s. r. předložila žádosti.

Pilloli Bicaluplex 150 mg huma indikati għal prostatomija radikali jew radjuterapija f 'pazjenti b' kanċer lokali tal-prostata b 'riskju għoli bi progressjoni talmaarda (ara sezzjoni 5.1), kemm weħedhom uud ma um.

Preparat Bicaluplex pod różnymi nazwami, 150 mg, tabletki powlekane, jest przeciwandrogennym lekiem doustnym stosowanym w leczeniu raka prostaty.

- terfenadin nebo Astemizol (na alergii či Sennou rýmu) (viz bod 2. "Neužívejte Bicaluplex" výše) - Cisaprid (na žaludeční onemocnění) (viz bod 2. "Neužíéénépénépénépénépénépénépénénénépénénénévénénénénéniecie) - cyklosporin (Preparaty používané k utlumení imunitního systému při prevenci has léčbě rejekce orgánového transplantátu nebo kostní Drene) - blokátory kalciového kanálu jako I například nifedipine nebo verapamil (používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo některých srdečních onemocnění) - Cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů) - ketokonazol (používaný k léčbě mykotických infekcí kůže has nehtů) - Bicaluplex has souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např chinidin, am Bicaluplex může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud I užíván s dalšími přípravky (např. metadon (užívaný pro úlevu od bolesti nebo jako část od vykací terapíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíč.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není pravděpodobné, že by Bicaluplex ovlivňoval schopnost řídě dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Některé osoby se však při jeho užívání mohou cítit ospalé nebo mít závratě. Pokud se vám to stane, m byli byste být při provádění podobných úkonů opatrní.

Před zahájením léčby přípravkem Bicaluplex sdělte svému lékaři, zda máte nějakou poruchu či onemocnění ovlivňující jaterní funkce.

Další léčivé přípravky a Bicaluplex Informujte svého lékře nebo lékárníka o všech lécích Zvláště důležité je informovat o následujících lecích:

Před zahájením léčby přípravkem Bicaluplex sdělte svému lékaři, zda máte nějakou poruchu či onemocnění ovlivňující jaterní funkce.

- terfenadin nebo Astemizol (na alergii či Sennou rýmu) (viz bod 2. "Neužívejte Bicaluplex" výše) - Cisaprid (na žaludeční onemocnění) (viz bod 2. "Neužíéénépénépénépénépénépénépénénénépénénénévénénénénéniecie) - cyklosporin (Preparaty používané k utlumení imunitního systému při prevenci has léčbě rejekce orgánového transplantátu nebo kostní Drene) - blokátory kalciového kanálu jako I například nifedipine nebo verapamil (používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo některých srdečních onemocnění) - Cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů) - ketokonazol (používaný k léčbě mykotických infekcí kůže has nehtů) - Bicaluplex has souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např chinidin, am Bicaluplex může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud I užíván s dalšími přípravky (např. metadon (užívaný pro úlevu od bolesti nebo jako část od vykací terapíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíčíč.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není pravděpodobné, že by Bicaluplex ovlivňoval schopnost řídě dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Některé osoby se však při jeho užívání mohou cítit ospalé nebo mít závratě. Pokud se vám to stane, m byli byste být při provádění podobných úkonů opatrní.

sulfát, monohydrát laktosy, bezvodý koloidní oxid křemičitý, magnesium stearát Potah: Hypromelosa, polydextrosa, oxid titaničitý, makrogol 4000.

Tablety Bicaluplexu obsahují laktosu. Pokud vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před zahájením užívání přípravku se svým ošetřujícím lékařem.

Pokud Vám Váš lékař nedal jiný pokyn, i doporučená dávka jedna tableta denně. I would like to use the tabletu vždy ve stejnou denní dobu.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucine.

4. Článok 4 stražení závodných výrobných výrobných zártě, ktoré nežádoucí účinky. Pokud budete mít některý z následujících příznaků, obraťte na naššého ošetřujícího lékaře nebo vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc:

Přísky u dítí a dospívajících Děti a dospívající mladší 18 a nesmějí užívat Bicaluplex. Jestliže jste užil více přípravku Bicaluplex, než Pokud jste Mel užijete nadměrný počet tablet nebo dojde k náhodnému pozření tablet dítětem, konzultujte to ihned is svým létínětěnětěnětem Tuto příbalovou informaci nebo několik tablet vezměte s sebou, aby lékař Vedel jaké Tablety jste užili. Jestliže jste zapomněl užít Bicaluplex Jestliže zapomenete tabletu vzít v obvyklou dobu, vynechejte dávku a neberte si vynechanou tabletu později. Počkejte na správnou dobu pro užití další dávky a pak pokračujte v pravidelnem užívání léku podle původního dávkovacího schematu. Nezdvojujte následující dávku, abyss nahradil vynechanou dávku.